Nr postępowania DZ/IB/341/086/08

Przebudowa ul. Winogrady na odcinku od
ul. Armii Poznań do ul. Szelągowskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. firmy: TORPOL Sp. z o.o., ul. Mogileńska 10 G, 61-052 Poznań; ELMONT-KOSTRZYN Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28 C, 62-025 Kostrzyn; FEROCO S.A., ul. Chłapowskiego 19, 61-503 Poznań oraz P.R.B.I. PODHORECKI Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28 C, 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto 100.597.869,75 PLN. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1- złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TORPOL Sp. z o.o., ul. Mogileńska 10 G, 61-052 Poznań; ELMONT-KOSTRZYN Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28 C, 62-025 Kostrzyn; FEROCO S.A., ul. Chłapowskiego 19, 61-503 Poznań oraz P.R.B.I. PODHORECKI Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28 C, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji