Nr postępowania DZ/IB/341/100/08

Wykonanie prac projektowych dla budowy ul. Nowej Naramowickiej w Poznaniu oraz związanego z nią układu komunikacyjnego.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BBF Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań i FOJUD Sp. z o.o., ul. Poznańska 49, 60-842 Poznań z ceną brutto: 4.389.560,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? TEBODIN-SAP-Projekt Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 72,15; - oferta nr 2 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia BBF Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań i FOJUD Sp. z o.o., ul. Poznańska 49, 60-842 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 3 ? Scott Wilson Ltd reprezentowany przez Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 25,98; - oferta nr 4 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: WYG International. Sp. z o.o., ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa i WYG Engineering Limited, Arndale Court, 1 Arndale Centre, Headingley, Leeds, SL6 2UJ, liczba uzyskanych punktów: 62,96; - oferta nr 5 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: WBP Zabrze Sp. z o.o., ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze; PxM ? Projekt- Południe Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków i Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Kościuszki 68, 61-891 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 69,68.
Data zamieszczenia informacji