Nr postępowania DZ/IB/341/115/08

Roboty budowlane w zakresie przebudowy ulicy Radowita w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę P.R.B.I. ?Podhorecki? Sp. z o.o., 62-025 Kostrzyn, ul. Mickiewicza 28c - z ceną brutto 847.882,92 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? P.R.B.I. ?Podhorecki? Sp. z o.o., 62-025 Kostrzyn, ul. Mickiewicza 28c, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji