Nr postępowania DZ/IP/341/119/08

Wykonanie usług geodezyjnych, w zakresie: wykonania wstępnego projektu podziału, wykonania projektu podziału, wyniesienia podziału w teren, wykonania wyciągów z wykazu zmian danych ewidencyjnych.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 2 złożona przez Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne ?GEOMAT? Sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 10, 60-813 Poznań, z cenami brutto: ? dla I części zamówienia - podział nieruchomości położonych wzdłuż ul. Na Szańcach - 37.429,60 zł, ? dla II części zamówienia - podział nieruchomości położonych wzdłuż ul. Za Cytadelą (na odcinku od ul. Winogrady do ul. Armii Poznań) - 7.917,80 zł, ? dla III części zamówienia - podział nieruchomości położonych wzdłuż ul. Za Cytadelą (pozostałe nieruchomości) -46.787,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez Grzegorza Nickela - ?SANGO?, ul. Limanowska 9, 60-469 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla I części zamówienia: 84,29, dla II części zamówienia: 84,29, dla III części zamówienia: 84,29, - oferta nr 2 ? złożona przez Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne ?GEOMAT? Sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 10, 60-813 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla I części zamówienia: 100,00, dla II części zamówienia: 100,00, dla III części zamówienia: 100,00.
Data zamieszczenia informacji