Nr postępowania DZ/UD/341/110/08

Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni jezdni i miejsc postojowych ul. Murawa (odc. Rondo Solidarności ? Lechicka) w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę COLAS Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Palędziu (62-070) przy ul. Nowej 49, z ceną brutto: 1.535.693,92 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? STRABAG Sp. z o.o., Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 90,43, - oferta nr 3 - EUROVIA POLSKA S.A., Wrocław, liczba uzyskanych punktów: 97,88, - oferta nr 4 ? Maciej Siedlecki - Zakład Drogowy, Luboń, liczba uzyskanych punktów: 83,67, - oferta nr 5 - COLAS Polska Sp. z o.o., Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji