Nr postępowania DZ/UD/341/120/08

Wykonanie remontu przejścia podziemnego dla pieszych "Towarowa" pod skrzyzowaniem ul. Wierzbięcice i ul. Towarowej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Witolda Michała Procka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Witold Michał Procek Zakład Elektroinstalacyjny, ul. Piotrowska 30, Kamionki, 62-023 Gądki, z ceną brutto: 384.164,36 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez p. Witolda Michała Procka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Witold Michał Procek Zakład Elektroinstalacyjny, ul. Piotrowska 30, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji