Nr postępowania DZ/UI/341/085/08

Wykonanie iluminacji okolicznościowej (zimowo ? świątecznej) na wybranych ulicach miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 2 złożona przez firmę Neonica Sp. z o.o., ul. M. Wedmanowej 6a, 93-228 Łódź, z ceną brutto 1.706.838,56 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? Neonica Sp. z o.o., ul. M. Wedmanowej 6a, 93-228 Łódź, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji