Nr postępowania DZ/UL/341/146/06

przetarg nieograniczony na dostawę słupkow drogowych oraz słupków do zapór drogowych

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę: ?CZMUDA? S.A., ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn, z ceną brutto 93.131,14 zł
Data zamieszczenia informacji