Nr postępowania DZ/UD/341/114/08

Roboty budowlane w zakresie remontu chodników, waloryzacja zieleni wraz z montażem elementów małej architektury, montaż systemu nawadniającego i dwuletnia pielęgnacja gwarancyjna zieleni w ciągu ul. Bukowskiej, Grunwaldzkiej (na odcinku od ul. Roosevelta do ul. Śniadeckich; str. południowa) oraz (na odcinku od ul. Roosevelta do ul. Zeylanda; str. północna) w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Krzysztofa Mroza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?PARK-M?, ul. Trakt Św. Kingi 9, 33-340 Stary Sącz, z ceną brutto: 2.428.628,20 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Krzysztof Mróz - ?PARK-M?, ul. Trakt Św. Kingi 9, 33-340 Stary Sącz, liczba uzyskanych punktów: 100,00, - oferta nr 2 ? Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.; Budownictwo Drogowe - ?KRUG? Sp. jawna; Marek Dachtera - Zakład Robót Drogowych; Witold Boratyński EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe, reprezentowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 94,96.
Data zamieszczenia informacji