Nr postępowania DZ/UD/341/123/08

Roboty budowlane w zakresie remontu przejścia podziemnego dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej pod ul. Dąbrowskiego w Poznaniu (Etap I).

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane ?TORKRET? W. Majchrzak Sp. jawna, ul. Skryta 12, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 986.499,93 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane ?TORKRET? W. Majchrzak Sp. jawna, ul. Skryta 12, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 100,00, - oferta nr 2 - Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 81,41.
Data zamieszczenia informacji