Nr postępowania DZ/UD/341/118/08

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni chodników w ul. Matejki (odc. od ul. Berwińskiego do ul. Orzeszkowej ) w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Władysława Kaszkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany Władysław Kaszkowiak, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo z ceną brutto: 471.039,72 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Władysław Kszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany Władysław Kaszkowiak, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji