Nr postępowania DZ/RB/341/134/08

Dostawa barier energochłonnych wraz
z montażem w ciągu ul. Witosa oraz ul. Księcia Mieszka I w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę SIGMA Trakt Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), przy ul. Poznańskiej 41; z ceną brutto: 336.391,33 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - Oferta nr 1 ?WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., Tuchów (33-170), ul. Tarnowska 48; liczba uzyskanych punktów: 90. - Oferta nr 2 ?Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IMEX-BIS Sp. z o.o. , Poznań (60-476), ul. Jasielska 9a oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych OSTRÓDA Sp. z o.o., Ostróda (14-100), ul. Gizewiusza 34a; liczba uzyskanych punktów: 78. - Oferta nr 3 ? SIGMA Trakt Sp. z o.o., Tarnowo Podgórne (62-080), ul. Poznańska 41; liczba uzyskanych punktów: 100. - Oferta nr 4 ? Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługową KRUPIŃSCY II Sp. jawna, Dąbrowa Górnicza (41-300), ul. Buczka 2b; liczba uzyskanych punktów: 83.
Data zamieszczenia informacji