Nr postępowania DZ/UI/341/133/08

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie rewaloryzacji szaty roślinnej na ul. Śniadeckich wraz z wykonaniem ozdobnego brukowania, przyłącza wody, budowę linii hydrantowej, montaż elementów małej architektury i przeprowadzenie dwuletniej pielęgnacji gwarancyjnej.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Witolda Boratyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe, ul. Kasztanowa 21, 63-421 Przygodzice, z ceną brutto: 645.461,27 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Witold Boratyński - EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe, ul. Kasztanowa 21, 63-421 Przygodzice, liczba uzyskanych punktów: 100,00, - oferta nr 2 ? Krzysztof Mróz - ?PARK-M?, ul. Trakt Św. Kingi 9, 33-340 Stary Sącz, liczba uzyskanych punktów: 71,90.
Data zamieszczenia informacji