Nr postępowania DZ/UD/341/111/08

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dwóch dźwigów (wind) zainstalowanych przy Moście Dworcowym w Poznaniu (zadanie A) wraz
z montażem systemu monitoringu (zadanie B).

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona: ? Dla Zadania A przez firmę Prolift Sp. z o.o., ul. Kościelna 21, 60-536 Poznań, złożona na zadanie A z ceną brutto: 255.651,73 zł. ? Dla Zadania B przez firmę Konwerga Sp. z o.o., ul. Gdyńska 31/33, 61-016 Poznań, złożona na zadanie B z ceną brutto: 277.423,12 zł. W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia przedmiotowe postępowanie w części dotyczącej Zadania B. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Konwerga Sp. z o.o., ul. Gdyńska 31/33, 61-016 Poznań, złożona na zadanie B - liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 2 ? Prolift Sp. z o.o., ul. Kościelna 21, 60-536 Poznań, złożona na zadanie A - liczba uzyskanych punktów: 100,00
Data zamieszczenia informacji