Nr postępowania DZ/UI/341/151/08

Wykonanie rewaloryzacji zieleni w pasach drogowych reprezentacyjnych ulic miasta Poznania: ul. Krzywoustego, ul.Szwajcarskiej oraz ul. Dąbrowskiego wraz z dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną

ZADANIE A ? ul. Krzywoustego i ul.Szwajcarska INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADANIA A Zarząd Dróg Miejskich unieważnienia przedmiotowe postępowanie w części dot. Zadania A na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655) ), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. ZADANIE B ? ul. Dąbrowskiego INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla Zadania B uznana została oferta złożona przez Witolda Boratyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe, z siedzibą w Przygodzicach (63-421), przy ul. Kasztanowej 21 z ceną brutto: 224.086,89 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ?100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 3 ?złożona przez Witolda Boratyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe, z siedzibą w Przygodzicach (63-421), przy ul. Kasztanowej 21; liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 1 ? złożona przez Andrzeja Szlagowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą OGRÓD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, z siedzibą w Wysogotowie (62-081), przy ul. Skórzewskiej 23; liczba uzyskanych punktów: 39
Data zamieszczenia informacji