Nr postępowania DZ/UL/341/153/06

przetarg nieograniczony na dostawę żarówek sygnalizacyjnych

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Aleksandra Wintera prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELEKTRO-HURT, ul. Witkowska 9-11, 62-200 Gniezno z ceną brutto 11.166,00zł.
Data zamieszczenia informacji