Nr postępowania DZ/EL/341/150/06

Usługa w zakresie poprawy warunków siedliskowych i wzbogacenia drzewostanu przyulicznego ul. Chartowo w Poznaniu wraz z montażem instalacji hydrantowej i dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Szymona Grodzkiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. ?ABIES?, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina z ceną brutto: 524.337,22 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ?100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ?złożona przez Szymona Grodzkiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. ?ABIES?, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina; liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 2 ? złożona przez Andrzeja Szlagowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą OGRÓD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Skórzewskiej 23, 62-081 Wysogotowie, liczba uzyskanych punktów:61,56; - oferta nr 3 ?złożona przez przez Krzysztofa Mroza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Park M, ul. Trakt Św. Kingi 9, 33-340 Stary Sącz; liczba uzyskanych punktów: 64,74; - oferta nr 5 ? złożona przez Witolda Boratyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe, ul. Kasztanowej 21, 63-421 Przygodzice, liczba uzyskanych punktów: 89,67.
Data zamieszczenia informacji