Nr postępowania DZ/Dbhp/341/113/08

przetargu nieograniczonego na wykonanie zabezpieczeń ppoż. pomieszczeń serwerowni przy ul. Góreckiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez PPHU TEL-POŻ-SYSTEM ?ISKRA? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 11, 61-022 Poznań z ceną brutto: 111.386,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? PPHU TEL-POŻ-SYSTEM ?ISKRA? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 11, 61-022 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 2 ? ?ITO? Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 35A, 85-310 Bydgoszcz, liczba uzyskanych punktów: 92,22.
Data zamieszczenia informacji