Nr postępowania DZ/UD/341/132/08

Wykonanie remontu nawierzchni chodników
ul. Stolarskiej w Poznaniu (na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Grunwaldzkiej.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wojciecha Woźniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Brukarski Wojciech Woźniak, z siedzibą w Poznaniu (60-114), przy ul. Śmiełowskiej 69; z ceną brutto: 162.386,87 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Jerzy Cegłowski Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, z siedzibą w miejscowości Borowo Młyn (62-010 Pobiedziska), przy ul. Starych Wierzb 17; liczba uzyskanych punktów: 91,2. - oferta nr 2 - Władysław Kaszkowiak Zakład Drogowo Budowlany z siedzibą w Skórzewie (60-185), przy ul. Poznańska 86; liczba uzyskanych punktów: 76,6. - oferta nr 3 - Wojciech Woźniak Zakład Brukarski, z siedzibą w Poznaniu (60-114), przy ul. Śmiełowskiej 69; liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 4 - DROBUD Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-462), przy ul. Szarych Szeregów 25; liczba uzyskanych punktów: 91,4.
Data zamieszczenia informacji