Nr postępowania DZ/ud/341/156/08

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie wymiany poręczy mostowych na Moście Lecha w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Handlowo ? Usługowe ?ROWITEX? Sp. z o.o., ul. św. Wincentego 11, 61-003 Poznań, z ceną brutto 549.947,96 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Handlowo ? Usługowe ?ROWITEX? Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. św. Wincentego 11, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 3 - Konsorcjum firm: ?CORWI? Sp. z o.o., Wiesław Lewicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo ? Budowlany ?CORWI?, reprezentowane przez ?CORWI? Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Inowrocławskiej 12, liczba uzyskanych punktów: 91,79.
Data zamieszczenia informacji