Nr postępowania DZ/IB/341/124/08

Wykonanie usługi w zakresie sadzenia drzew i krzewów, wykonania trawników dywanowych, dokumentacji powykonawczej zrealizowanych usług oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej posadzonych drzew w ul. Bohaterów Westerplatte na odcinku od ul. Leszczyńskiej do ul. Góreckiej w Poznaniu wraz z dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną drzew, krzewów i trawników dywanowych.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Andrzeja Szlagowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?OGRÓD? Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo, z ceną brutto: 465.487,78 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 5 ? Andrzej Szlagowski - ?OGRÓD? Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo, liczba uzyskanych punktów: 100,00, - oferta nr 6 ? Piotr Kowalczyk - ?AGRO-ESTETYKA?, ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów: 99,73.
Data zamieszczenia informacji