Nr postępowania DZ/IB/341/130/08

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie przesadzenia drzew
i zagospodarowania szatą roślinną terenów w pasie drogowym ul. Winogrady w Poznaniu, wraz z dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną drzew, krzewów i trawników dywanowych, opracowania dokumentacji powykonawczej zrealizowanych usług oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej posadzonych drzew.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 1 złożona przez Krzysztofa Mroza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?PARK-M? z siedzibą w Starym Sączu (33-340) przy ul. Trakt Św. Kingi 9 - z ceną brutto: 613.926,39 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - złożona przez Krzysztofa Mroza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?PARK-M?, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 2 ? złożona przez Andrzeja Wojciecha Szlagowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?OGRÓD?, liczba uzyskanych punktów: 93,25; - oferta nr 3 - złożona przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni ?GARDENS?, liczba uzyskanych punktów: 96,60.
Data zamieszczenia informacji