Nr postępowania DZ/IB/341/135/08

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane mające na celu wybudowanie oświetlenia ul. Lubelskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Bazylewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ?ELEKTROBUD? Marek Bazylewicz, Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa z ceną brutto: 90.844,91 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? SEM S. j. Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 97,98; - oferta nr 3 ? Marek Bazylewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ?ELEKTROBUD? Marek Bazylewicz, Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji