Nr postępowania DZ/UI/341/141/08

Wykonanie remontu chodników, rewaloryzacji zieleni wraz z montażem elementów małej architektury oraz dwuletniej pielęgnacji gwarancyjnej zieleni na terenie Placu Kolegiackiego w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Dachterę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, z siedzibą w Puszczykowie (62-040), przy ul. Ks. I. Posadzego 5 B, z ceną brutto: 752.227,61 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? złożona przez Marka Dachterę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, z siedzibą w Puszczykowie (62-040), przy ul. Ks. I. Posadzego 5 B; liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji