Nr postępowania DZ/UD/341/143/08

Wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Wojska Polskiego w Poznaniu (na odcinku od ul. Dojazd do ul. Golęcińskiej).

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę SKANSKA S.A., z siedzibą w Warszawie (01-518), przy ul. Gen. J. Zajączka 9; z ceną brutto: 438.144,38 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST Sp. z o.o., Żabno 2A, 63-112 Brodnica; liczba uzyskanych punktów: 79. - oferta nr 3 ? Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa; liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 4 ? Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie; liczba uzyskanych punktów: 86.
Data zamieszczenia informacji