Nr postępowania DZ/IB/341/149/08

Przebudowa ul. Modlińskiej w Poznaniu wraz budową kanalizacji deszczowej z przykanalikami

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Macieja Siedleckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Maciej Siedlecki Zakład Drogowy, z siedzibą w Luboniu (62-030), przy ul. Puszkina 21, z ceną brutto: 374.307,88 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Oferta nr 1 ? złożona przez Macieja Siedleckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Maciej Siedlecki Zakład Drogowy, z siedzibą w Luboniu (62-030), przy ul. Puszkina 21; liczba uzyskanych punktów: 100
Data zamieszczenia informacji