Nr postępowania DZ/ID/341/117/08

Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego na przebudowę ulicy Winogrady na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Szelągowskiej.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez BBF Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań, z ceną brutto: 447.252,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? EKOCENTRUM Sp. z o.o., Wrocław, liczba uzyskanych punktów: 44,81, - oferta nr 2 - Jerzy Mejziński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Realizacji Inwestycji ?BUDMEX?, Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 45,26, - oferta nr 4 ? BBF Sp. z o.o., Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00, - oferta nr 6 ? Lafrantz ? Polska Sp. z o.o., Poznań, liczba uzyskanych punktów: 33,63.
Data zamieszczenia informacji