Nr postępowania DZ/EL/153/08

Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, z ceną brutto 492.514,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 2 - LOTOS Paliwa Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 99,71.
Data zamieszczenia informacji