Nr postępowania DZ/IB/341/122/08

Przebudowa ul. Lechickiej w Poznaniu, na odcinku pomiędzy ul. Serbską a skrzyżowaniem z ul. Naramowicką.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę SKANSKA S.A., z siedzibą w Warszawie (01-518), przy ul. Gen. J. Zajączka 9; z ceną brutto: 30.017.967,00 PLN. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: APRIVIA S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, P.B.G. S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; HYDROBUDOWA 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane S.A., ul. Sienkiewicza 22, 60-900 Poznań oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza; liczba uzyskanych punktów: 85,1. - oferta nr 2 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie; STRABAG Sp. z o.o., ul. Brecha 7, 03-472 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 93,2. - oferta nr 3 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: EUROVIA Polska S.A., ul. Fabryczna 20 B, 53-609 Wrocław, EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH, Frank Zappa Straße 11, 12681 Berlin (Niemcy); liczba uzyskanych punktów: 86,8 - oferta nr 4 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła; Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz, P.R.B.I. PODHORECKI Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28 C, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 98; - oferta nr 5 ? SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100 - oferta nr 6 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 120, 43-431 Zawiercie, Maciej Siedlecki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Maciej Siedlecki Zakład Drogowy, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń; liczba uzyskanych punktów: 98,2.
Data zamieszczenia informacji