Nr postępowania DZ/IB/341/157/08

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia ul. Literackiej w Poznaniu, na odcinku od ul. Koszalińskiej do ul. Horacego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę ELMONT ?KOSTRZYN WLKP. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn Wlkp. z ceną brutto: 467.370,95zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? ELMONT ?KOSTRZYN WLKP. Sp. z o.o., ul Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn Wlkp., liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji