Nr postępowania DZ/IB/341/148/08

Roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Włocławskiej oraz budowie oświetlenia ulicy: a) Włocławskiej i Toruńskiej, b) Barcińskiej, c) Koronowskiej, d) Kcyńskiej
w Poznaniu oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę ?POL-DRÓG Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła z ceną brutto: 417.695,50 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? ?POL-DRÓG Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji