Nr postępowania DZ/IB/341/125/08

Wykonanie prac projektowych dla ul. Ptasiej, Wałbrzyskiej, Marcelińskiej, Miczurina w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 2 złożona przez Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp.j., os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań, z ceną brutto: 894.687,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Biuro Inżynieryjno Techniczne ?KARO? Sp. z o.o., ul. św. Marcin 43, 61-806 Poznań; MM Projekt Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 92,83; - oferta nr 2 ? złożona przez Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp.j., os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 3 ? złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Dominika Pulikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?DAP-MED.-PROJECT?, ul. Dąbrowskiego 316, 60-406 Poznań; MSR TRAFFIC Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o. ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 91,67; - oferta nr 4 - złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: SCOTT WILSON LTD reprezentowany przez SCOTT WILSON LTD Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa; SCOTT WILSON Sp. z o.o., ul. Chłapowskiego 29, 60-956 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 66,13.
Data zamieszczenia informacji