Nr postępowania DZ/UI/341/161/08

Nadzór eksploatacyjny oraz konserwację rzeźb, mis, podestów oraz urządzeń fontann: ?Studnia Apolla?, ?Studnia Neptuna?, ?Studnia Marsa? mieszczących się na płycie Starego Rynku w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań z ceną brutto: 91.487,80zł STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? H2OPTIM Sp. z o.o., ul. Boranta 17, 61-608 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 96,85; - oferta nr 2 ? Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo-Usługowa mgr inż. Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 48,38; - oferta nr 3 - Roman Tuczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacyjny Wod. Kan. i C.O. Roman Tuczyński, ul. Gdańska 6/6 61-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 95,45;. - oferta nr 4 ? PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100
Data zamieszczenia informacji