Nr postępowania DZ/IB/341/139/08

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ulic ? utwardzenia dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnieniem, przebudową oświetlenia ulicznego ul. Polańskiej i ul. Łuczanowskiej oraz przebudowy oświetlenia ul. Mołdawskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez P.R.B.I. ?Podhorecki? Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 60-025 Kostrzyn, z ceną brutto: 1.151.400,12 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? P.R.B.I. ?Podhorecki? Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 3 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Elektrotechniczny SEM Sp.j. Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo ? Budowlany, liczba uzyskanych punktów: 81,73, - oferta nr 5 ? POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o., Piła, liczba uzyskanych punktów: 84,67, - oferta nr 6 ? Budownictwo Drogowe ?KRUG? Sp.j., liczba uzyskanych punktów: 87,89.
Data zamieszczenia informacji