Nr postępowania DZ/EL/341/163/08

Dostawa przycisków sterowniczych dla pieszych oraz latarni sygnalizacyjnych 1 komorowych.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze uznane zostały następujące oferty: ? dla I części zamówienia (dostawa przycisków sterowniczych dla pieszych w ilości 200 szt.) - oferta nr 3 złożona przez Andrzeja Grabowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne ?EL-KO? Andrzej Grabowski, ul. Oleska 176, 45-231 Opole, z ceną brutto: 134.200,00 zł; ? dla II części zamówienia (dostawa latarni sygnalizacyjnych 1 komorowych w ilości 100 szt.) - oferta nr 2 złożona przez VIALIS Polska Sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, 60-413 Poznań, z ceną brutto: 46.604,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez ?MSR TRAFFIC? Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów dla II części zamówienia: 61,00; - oferta nr 2 ? złożona przez VIALIS Polska Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: dla I części zamówienia: 77,14, dla II części zamówienia: 100,00; - oferta nr 3 - złożona przez Andrzeja Grabowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne ?EL-KO? Andrzej Grabowski, liczba uzyskanych punktów dla I części zamówienia: 100,00.
Data zamieszczenia informacji