Nr postępowania DZ/IB/341/127/06

przetargu nieograniczonego na pełnienie z ramienia Zamawiającego nadzoru geodezyjnego nad pracami geodezyjnymi wykonywanymi staraniem i na rzecz Wykonawcy robót budowlanych oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych wykonanych elementów robót budowlanych w ramach projektu pn. Przebudowa ulicy Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do strumienia Junikowskiego Nr Projektu SPOT/2.2/57/04

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona na: ZADANIE A przez: Biuro Usług Geodezyjnych ?Mierniczy?, ul. Szamarzewskiego 17/3, 60-514 Poznań z ceną brutto: 143.960,00zł; ZADANIE B przez LABORTEST s. c. Brzezińscy, ul. Bliźniąt 14 d/1, 61-244 Poznań z ceną brutto: 128.706,58 zł.
Data zamieszczenia informacji