Nr postępowania DZ/UI/341/172/08

Wykonanie rewaloryzacji zieleni w pasie drogowym ul. Krzywoustego wraz z przeprowadzeniem dwuletniej pielęgnacji gwarancyjnej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Piotra Kowalczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AGRO-ESTETYKA Piotr Kowalczyk, z siedzibą Gnieźnie (62-200), przy ul. Żwirki i Wigury 16/2, z ceną brutto: 543.994,89 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ?100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ?złożona przez Piotra Kowalczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AGRO-ESTETYKA Piotr Kowalczyk, ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno; liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 3 ?złożona przez Krzysztofa Mroza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Park M, ul. Trakt Św. Kingi 9, 33-340 Stary Sącz; liczba uzyskanych punktów: 81,3.
Data zamieszczenia informacji