Nr postępowania DZ/IB/341/167/08

Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni ul. Smardzewskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 760.672,51 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 2 - MATT Sp. cywilna, ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 96,25; - oferta nr 3 - ?POL-DRÓG PIŁA? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 95,57; - oferta nr 4 - DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 82,02; - oferta nr 5 - ?TOR-MEL? Sp. z o.o., ul. Głogowska 214, 60-104 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 84,54; - oferta nr 6 - DROGBET Wieczorek Sp. jawna, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 92,20; - oferta nr 7 - Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 81,01; - oferta nr 8 - Budownictwo Drogowe ?KRUG? Sp. jawna, ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 90,24; - oferta nr 9 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 81,12.
Data zamieszczenia informacji