Nr postępowania DZ/IB/341/169/08

Roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Rodawskiej w Poznaniu, w zakresie budowy chodników z dopuszczonym ruchem rowerowym.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Budownictwo Drogowe ?KRUG? Sp. jawna, ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 492.458,80 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 - ?POL-DRÓG PIŁA? Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 89,10; - oferta nr 3 - Marek Dachtera - Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, liczba uzyskanych punktów: 87,56; - oferta nr 4 - DROBUD Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 85,23; - oferta nr 5 - MATT Sp. cywilna, liczba uzyskanych punktów: 81,86; - oferta nr 6 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 90,13; - oferta nr 7 - Jerzy Cegłowski - Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, liczba uzyskanych punktów: 92,69; - oferta nr 8 - Sebastian Zwierzyński - ?BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński?, liczba uzyskanych punktów: 69,31; - oferta nr 9 - Budownictwo Drogowe ?KRUG? Sp. jawna, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 10 - STRABAG Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 70,72; - oferta nr 11 - Inżynieria Lądowa VIAPOL Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 80,44; - oferta nr 12 - Maciej Siedlecki - Zakład Drogowy, liczba uzyskanych punktów: 70,65; - oferta nr 13 - DROGBET Wieczorek Sp. jawna, liczba uzyskanych punktów: 83,23; - oferta nr 14 -?TOR-MEL? Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 75,53; - oferta nr 15 - Stanisław Joachimowski - ?JACH-GUM? Zakład Usług Wielobranżowych, liczba uzyskanych punktów: 84,23.
Data zamieszczenia informacji