Nr postępowania DZ/EL/341/163/08

Dostawa przycisków sterowniczych dla pieszych oraz latarni sygnalizacyjnych 1 komorowych.

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w związku z uchyleniem się od podpisania umowy Wykonawcy, którego ofertę wcześniej wybrano (wybór oferty złożonej przez VIALIS Polska Sp. z o.o. ? rozstrzygniecie Zamawiającego przekazane Wykonawcom w dniu 14.11.2008r.), za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ?MSR TRAFFIC? Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto: 76.400,00 zł. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ponowny wybór oferty został dokonany spośród pozostałych ofert złożonych na II część zamówienia (dostawa latarni sygnalizacyjnych 1 komorowych w ilości 100 szt.) bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Data zamieszczenia informacji