Nr postępowania DZ/IB/341/168/08

Roboty budowlane polegające na budowie drogi pieszo-rowerowej oraz chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w ul. Książęcej na odcinku od przejazdu kolejowego do drogi prowadzącej w kierunku ul. Starołęckiej w Poznaniu

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Budownictwo Drogowe ?KRUG? Sp. jawna, ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 406.961,59zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 - ?POL-DRÓG PIŁA? Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 86,36; - oferta nr 3 - Marek Dachtera - Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, liczba uzyskanych punktów: 87,41; - oferta nr 4 - DROBUD Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 89,06; - oferta nr 5 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 97,59; - oferta nr 6 - Jerzy Cegłowski - Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, liczba uzyskanych punktów: 94,22; - oferta nr 7 - Sebastian Zwierzyński - ?BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński?, liczba uzyskanych punktów: 64,48; - oferta nr 8 - Budownictwo Drogowe ?KRUG? Sp. jawna, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 10 - STRABAG Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 71,00; - oferta nr 11 - Inżynieria Lądowa VIAPOL Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 85,06; - oferta nr 12 - Maciej Siedlecki - Zakład Drogowy, liczba uzyskanych punktów: 75,44.
Data zamieszczenia informacji