Nr postępowania DZ/IB/341/175/08

Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Głogowskiej na skrzyżowaniu z ul. Kanałową, ul. Wyspiańskiego i ul. Limanowskiego w Poznaniu

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna, z siedzibą w Łęczycy (62-051) przy ul. Podgórnej 6 oraz Bartosza Maćkowiaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Maćkowiak Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FILBAR, z siedzibą w Łęczycy (62-051), przy ul. Podgórnej 6, z ceną brutto: 639.280,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Oferta nr 1 ? złożona przez Eugeniusza Pawlikowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Eugeniusz Pawlikowski Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH, z siedzibą w Niechanowie (62-220), przy ul. 22 Lipca 7; liczba uzyskanych punktów: 98,7. Oferta nr 3 ? złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna, z siedzibą w Łęczycy (62-051) przy ul. Podgórnej 6 oraz Bartosza Maćkowiaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Maćkowiak Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FILBAR, z siedzibą w Łęczycy (62-051), przy ul. Podgórnej 6; liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji