Nr postępowania DZ/EU/341/129/08

Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego miasta Poznania, wobec którego funkcje właścicielskie pełni Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (najniższa cena, zakres ryzyk dodatkowych), za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Poznań, ul. Górki 7, 60-204 Poznań z ceną 1.850.823,40 zł STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryteria oceny ofert: najniższa cena ? 80 %; zakres ryzyk dodatkowych ? 20% Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Poznań, ul. Górki 7, 60-204 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00 (cena: 80; zakres ryzyk dodatkowych 20).
Data zamieszczenia informacji