Nr postępowania DZ/IB/341/144/06

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Kurlandzką na wysokości os. Czecha w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SEM Zakład Elektrotechniczny, Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, Sp. jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 98.820,00 zł.
Data zamieszczenia informacji