Nr postępowania DZ/EL/341/188/08

Dostawa masztów sygnalizacyjnych, latarni i wkładów do latarni.

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze uznane zostały następujące oferty: - dla I części zamówienia ? oferta nr 3 złożona przez Eugeniusza Pawlikowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO ? TECH, ul. 22 Lipca 7, 62-220 Niechanowo, z ceną brutto 89.539,70 zł - dla II części zamówienia ? oferta nr 2 złożona przez firmę MSR TRAFFIC Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto 109.208,30 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? złożona przez ?MSR TRAFFIC? Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów dla II części zamówienia: 100,00; - oferta nr 3 ? złożona przez Eugeniusza Pawlikowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO ? TECH, liczba uzyskanych punktów: dla I części zamówienia: 100,00.
Data zamieszczenia informacji