Nr postępowania DZ/EL/341/195/08

Przetarg nieograniczony na dostawę emulsji asfaltowej w ilości 20 Mg i masy na zimno w ilości 150 Mg dla COUiR przy ul. Margonińskiej w Poznaniu w roku 2009

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: - dla zadania A ? oferta złożona przez COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie z ceną brutto: : 34 160,00 zł - dla zadania B ? oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno ? Drogowych S.A., ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl, z ceną brutto: 68 625,00 zł STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOZONYCH OFERT Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana dla poszczególnych zadań na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja:Zadanie A - oferta nr 3 ? złożona przez firmę COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie liczba uzyskanych punktów: 100; Zadanie B - oferta nr 1 ? złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno ? Drogowych S.A., ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 2 ? złożona przez Krzysztofa Piotra Marczewskiego prowadzącego działalność pod nazwą CANTO, ul. Pomorska 115b, 70-812 Szczecin liczba uzyskanych punktów 25,25.
Data zamieszczenia informacji