Nr postępowania DZ/IB/341/189/08

Przebudowa i rozbudowa ul. Szarotkowej w Poznaniu, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: APRIVIA S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A., ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl; z ceną brutto po dokonaniu poprawienia stwierdzonych oczywistych omyłek rachunkowych: 10.918.294,03 PLN. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOZONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? STRABAG Sp. z o.o., ul. Brecha 7, 03-472 Warszawa; liczba uzyskanych punktów: 74. - oferta nr 2 ? EUROVIA Polska S.A., ul. Fabryczna 20 B, 53-609 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: 84,1. - oferta nr 3 ? P.R.B.I. PODHORECKI Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28 C, 62-025 Kostrzyn; liczba uzyskanych punktów: 85,2. - oferta nr 4 ? COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie; liczba uzyskanych punktów: 70,4. - oferta nr 5 ? POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła; liczba uzyskanych punktów: 68,2. - oferta nr 6 - Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: APRIVIA S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A., ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl; liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji