Nr postępowania DZ/UD/341/193/08

Przetarg nieograniczony na stałą konserwację instalacji elektrycznej oświetlenia przejść podziemnych i wiaduktów oraz konserwację przepompowni.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 2 złożona przez Witolda Michała Procka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Elektroinstalacyjny, ul. Piotrowska 30, Kamionki, 62-023 Gądki - z ceną brutto: 224.846,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOZONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? złożona przez Witolda Michała Procka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Elektroinstalacyjny, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 3 - złożona przez Janusza Klemczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dex ? Met, liczba uzyskanych punktów: 81,76.
Data zamieszczenia informacji