Nr postępowania DZ/IB/341/176/08

Roboty budowlane polegające na budowie chodnika oraz remont jezdni ul. Franciszka Jaśkowiaka w Poznaniu (na odcinku od ul. Morasko do ul. Celichowskich ? etap I).

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę STRABAG Sp. z o.o., ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa, z ceną brutto: 974 317,24 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOZONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? STRABAG Sp. z o.o., ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100, - oferta nr 4 - POL-DRÓG PIŁA? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 97,24; - oferta nr 5 ? COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 92,93.
Data zamieszczenia informacji