Nr postępowania DZ/IB/341/181/08

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie przebudowy zatok parkingowych oraz chodników wraz z usunięciem kolizji z istniejącym oświetleniem ulicznym w ul. Nowina na odcinku od ul. Szczęsnej do ul. Szpitalnej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jerzego Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski, ul. Starych Wierzb 17, Baranowo Młyn, 62-010 Pobiedziska, z ceną brutto 248.750,72 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOZONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-Bud, liczba uzyskanych punktów: 92,62 - oferta nr 2 - STRABAG Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 78,58 - oferta nr 4 - Budownictwo Drogowe ?KRUG? Sp.j., liczba uzyskanych punktów: 91,52 - oferta nr 5 - Pol ? Dróg Piła Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 93,39 - oferta nr 6 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 91,64 - oferta nr 7 - Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski, liczba uzyskanych punktów: 100,00 - oferta nr 8 - Drogbet Wieczorek Sp. j., liczba uzyskanych punktów: 93,72
Data zamieszczenia informacji